Spoločnosť hľadá upratovačku na čiastočný úväzok. Viac informácií na info@km-system.sk.

Spoločnosť KM-SYSTÉM s.r.o. je pokračovateľom podnikateľského subjektu Ing. Jozef Kráľ KM-SYSTÉM, ktorý vznikol v roku 1994. Spoločnosť sídli v Prešove vo vlastných priestoroch. Pôsobí v oblasti spracovania plastov so zameraním na spracovanie plastov vstrekovaním s týmito činnosťami:

  • Výroba a servis foriem na vstrekovanie plastov do hmotnosti 1 200kg
  • Lisovanie plastových výrobkov
  • Viackomponentné lisovanie (aj z EPDM)
  • Reverzné inžinierstvo: skenovanie, vytváranie 3D modelov
  • Predaj a servis vstrekovacích strojov spoločnosti MITSUBISHI

Spoločnosť KM-SYSTÉM s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s výrobou foriem pre viackomponentné vstrekovanie. Na úrovni úžitkového vzoru má chránenú technológiu vstrekovyfukovania, ktorá umožňuje použiť štandardný vstrekovací stroj na výrobu dutých výrobkov. Je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008. Má tiež oprávnenie, vydané Ministerstvom školstva SR, pre pôsobenie v oblasti výskumu a vývoja. Firma KM-SYSTÉM, s.r.o. je členom Slovenského plastikárského klastra a Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Certifikát kvality EN ISO 9001:2008

Nachádzame sa v období, kedy je pre podnikateľské subjekty nevyhnutné preukazovať svoju spôsobilosť dodávať naozaj kvalitné produkty a služby vybudovanýma zavedeným systémom manažérstva kvality, teraz už podľa novej normy EN ISO 9001: 2008. Zákazník tým získava istotu, že jeho požiadavky budú náležite prijaté, spracované a kvalifikovane vybavené k jeho spokojnosti. Systém manažérstva kvality je výrazom jednoznačnej orientácie spoločnosti na zákazníka a tiež vyspelosti firmy, ktorá sa pri svojej činnosti nebojí podliehať stálemu dohľadu a priebežným kontrolám zo strany certifikačných orgánov.

V roku 2009 sa naša spoločnosť rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality, ktorý pozostával zo zavedenia pevnej organizačnej štruktúry, prijatia záväzných postupov a smerníc, ktorých stále dodržiavanie kontrolujú interní, ale aj externí audítori. V lete roku 2009 vykonal certifikačný orgán ACB, s.r.o. v našej spoločnosti predcertifikačný a následne certifikačný audit dodržiavania noriem systému manažérstva kvality. Na základe dosiahnutých výsledkov po odporúčaní audítorov nám certifikačná komisia dňa 24.07.2009 udelila s platnosťou od 24.7.2009

Certifikát č. 338/12

potvrdzujúci, že spoločnosť KM-SYSTÉM, s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám EN ISO 9001:2008.

Plastikársky klaster SPK - KM-SYSTÉM